zondag 28 april 2019

Molke

Lêze ûnder iten dat dogge wij meast net.
Ik haw it dan oer in boek, de krante
of de binnenkommende appkes en oare berjochtjes
op de tillefoan.

Mar op in momint fan "ferfeling"
kin ik myn nijsgjirrichheid net mear yn bedwang hâlde
en lês alles wat er op in pak molke stiet,
healfolle molke ek noch wol

Dy nijsgjirrichheid komt troch it logo fan Planet Proof,
dat sûnt koart op dit pak stiet.

Dus gean ik alle teksten lâns
en freegje mij dan ôf
wa't sokke marketing ûnsin betinkt.

Oer de duorsume molke stiet dat
"de koe als extra aandacht in de stal een massageborstel en een eigen ligbox heeft"
"dat de boeren in de boerenbedrijven minder dan gemiddeld broeikasgassen uitstoten"
"meer zorg besteden aan grasland en een fijne leefomgeving voor vogels en bijen"

ik soe hast sizze wolle
je binne net wiis at je gjin molke drinke

It logo Verpakking giet mij boppe de pet.
"Bij drankkartons"stiet dêr.
Gjin idee wat ik dêr mij moat.
Ik smyt se gewoan yn de grize kontainer
of moat it bij dochs bij it âld papier?
Of binne der ek drankkartonkontainers?

Myn konklúzje: it is lekkere molke
mar at dat komt troch al dy teksten op it pak,
betwivelje ik.

In soad teksten, sifers ensafuorthinne.
mar foar de measten sil de tekst op de reade pylk de reden wêze
om dizze molke te keapjen en net de massaazjeboarstel....
Geen opmerkingen: