donderdag 11 april 2019

Alofje


Bin noch altiten dwaande
yn it projekt Fryske hannen.

Akten fan ferstjerren digitaliseare
troch de gegevens yn in database te bringen

Alofje
dy namme kaam ik tsjin
Ik wit net hoe't it jim giet
mar ik sprek it út as

I love you

Wat in prachtige namme
en wat spitich dat je dy hast net mear tsjinkomme


Geen opmerkingen: