dinsdag 23 april 2019

Ids yn Obe

Op it Oldehoofstertsjerkhôf stiet OBE,
it gebou fan de Taal.
It is de kommende moannen
in plak fan de ferbylding.

Keunstwurken fan Ids Willemsma
dy't op tal fan plakken yn Fryslân,
en dêr bûten,
in plakje krigen ha.

Keusntwurken yn makettefoarm
wêr't wat ferbyldingskrêft bij nedich is
om je foar te stellen
hoe grut se yn it echt wêze soene

It is om dy reden ek sa spitich
fûnen wij, mar ek oaren
dat der neat bij stiet.

Sa'n útstalling bin ik gau klear mei
amper 10 minuten hie ik se besjoen
wat at ik net wit wêr't it stiet
hat it foar mij gjin doel....

seit ek Piter de Groot yn de LC


Geen opmerkingen: