dinsdag 7 februari 2017

Wike 5

Wer in moaie wike mei net allinne it gefoel fan frijheit,
mar de echte frijheit erfare

Moandei:
Fytse en Fytspoetse;
it moat op de tiid
en om no te sizzen
dat ik it hiel ferfelend wurk fyn:
dat nee...
NB ik hie in bêste poetsdoek

Woansdei:
Sûnt novimber dwaande foar Tresoar
mei dia's digitalisearje
woansdei foarljochting hân oer de folgjende stap
kontroleare...
moai wurk en ferslavend


Tongersdei: boupakketsje,
houthok yn elkoar sette
twa linker hannen:
je moat it mar efkes dwaan........#grutsk

Sa no en dan efkes opasse
en Roan (hast twa) 
kin him prachtich fermeitsje
mei trekkers en karrem,
en playmobil


ek dizze wike 
wer gek wurden fan Trump
wat in freeslike diktator
in narsist fan de boppeste planke
en mei  narsisten haw ik neat


freed:
in jûntsje Neushoorn
mei Bettie Serveert
lekkere gitaarmuzyk
en sommigen fûnen it sjongen ek net ferkeardsneon:
fyts- en rinbeurs....
yn Assen
mei foarljochting oer in reis nei Compostello


Se fine altyd wer wat nijs út:
nei hoe tinnere bannen wat better
no wat dikker wat stoerder

Snein:
bij sc Bolsward -Sc Franeker west.
Moai potsje.
Einstân 1-1

Geen opmerkingen: