donderdag 23 februari 2017

Statistiken

Ik bin sljocht op statistiken..
Moai dat je sifers fergelykje kinne
op basis fan feitlike gegevens

ik folch op twitter dan ek it CBS
dy't regelmjittich mei sifers komme

sa as:
it gemiddeld oantal molkekij per bedriuw per gemeente

sjoch hjir

de gemiddelde priis fan in keapwenning yn in gemeente

sjoch hjir

Geen opmerkingen: