maandag 20 februari 2017

Fonteinen

2018 is Fryslân Kulturele Haadstêd
en dat hâldt wat yn.
Earst de striid om it binnen  te heljen
en dêrnei de askjes....
dy't net oeral like goed falle

Om de hiele provinsje der bij te belûken
en de 11 stêden úthingboerden binne
foar de bekendheid fan Fryslân
waard betocht dat alle stêden harren
eigen fontein krije maotte

ik moat feitlik sizze "Fountains"
want oars begripe al dy bûtenlânske keunstners net
wat sij meitsje moatte ..
en boppedat l
it KH2018 graach wat fan harren heare
yn it Ingelsk

wat in poppekast en wat in gedoch.
dy fonteinen

Net oer de keunst op sich
want dat bliuwt altyd subjektyf
en neffens de measten altyd fiersten te djoer...

De diskúsje giet foaral oer it plak
want dêr mei de eigen stêd wol iets fan fine
dus kamen se
yn Snits
yn Warkum
yn Frjentsjer
yn aksje  foar in oar plak

It is wat mei de 11 Fountains.....
ik bin foaral benijd .....


Geen opmerkingen: