woensdag 21 september 2016

Greidhoekfestival


Prachtich fansels dy moaie resinsjes
yn de krante en op ynternet
dy't de mannen en froulju fan de organisaasje  krije
nei it sechsde festival yn Wommels

Ik doch der noch in grut komplimint bij,
út namme fan in hiel soad besikers

want wat haw ik in soad positive reaksjes heard
op de jûn sels
fan  minsken dy't altyd komme
of foar it earst de stoute skuon oanlutsen..
wat haw ik in soad fleurige minsken sjoen
op de jûn sels

En dêr docht de organisaasje it foar....
foar de minsken en de bern hjir yn de buert
sadat se net nei Lowlands hoege

It selde fermaak
de selde goeie muzyk
de selde bijsûndere dingen 
dy selde kreativiteit

mar dan allegear wat lytser
wat nofliker
wat koarter
wat fertrouder
wat goedkeaper
en folle leuker

At ik de foto's no besjoch
dan is der mar ien konkluuzje
it wie super goed

at ik de muzyk weromhelje yn myn earen
dan kin ik allinne mar sizze:
it wie geweldich.
der siet net in ferkearde band bij.

de moaiste twitts nei ôfrin kaam út Winsum fan 

Prachtige jûn hawn tn Wommels. Mei syn 4en Bob de fiets nei @Bob_Greidhoek Bierke, hapke, én ferrekte gezellig! pic.twitter.com/oQfEGLoWQz

omkomme per boat.......

binnenkomme mei 1000 kraanfûgels

the Blind Roovers

Jick Munroe & Amazing laserbeam

Geen opmerkingen: