dinsdag 13 september 2016

Noch twa pakken Brinta“Bist al oan it ôftellen”,
freget mij wolris immen
It giet dan om it stoppen mei wurkjen.
1 novimber
2016
In nije útdaging wachtet
”prépensjoener”
Op de fraach oer it ôftellen,
Wie myn antwurd okkerlêsten
Ja,
ik bin oan it ôftellen:
noch 700 kilometer wenwurkferkear
en noch twa pakken Brinta.

(ik yt allinne Brinta at ik nei it wurk gean)

Fannemoarn kaam ik bij Minze thús
In kollega út Snits
wêr’t ik tiisdei meiriidt nei Beetstersweach.
Der stiene twa pakken Brinta klear…….
ik fertink Bouwien hjir fan
syn frou...

In hint?
Útstelle?

Dit wurde grutte boarden fol oant 1 novimber ta.....

Geen opmerkingen: