zaterdag 24 september 2016

Freed 23-9

It wie in moaie  freed

In rûntsje lisfytse en mei stoofparren thúskomme

De huldiging fan Liesette Bruinsma op de Terp yn Wommels

It Folkfestival yn Ljouwert mei ûnder oaren Ad Vanderveen en Kersten de Ligny
En wat kinne dy twa spylje en sjonge...

Geen opmerkingen: