zondag 3 april 2016

Kedoeng...kedoeng...kedoengSneons sjoch ik meast efkes bij SDS 1.
Wij steane dan op it selde plak;
de Bunnikside,
SDS-supporters,

Sneon 2 april
SDS 1 - Delfstrahuizen 1
tredde klasse A
in kelderkreaker of ôfgrûn klapper  (@Arjen Hut)

Wat hiene de mannen fan de Bunnikside der wer sin oan.
Op harren plakje tsjin de klaaiboksen oan,
op de noardeastside,
soene se yn alle rêst de wedstriid fan SDS 1 wer fersjen fan harren hierskerpe analyses.
Se kinne dêr de emoasjes fan al dat oare publyk net bij brûke.
Sij tinke en analisearje it leafst yn stilte, mei elkoar.

It waard in desyllúsje.
Hjoed hingje se allegear thús op de bank om mei stampende pine-yn-kop.
Dat is net kaam troch it spul fan beide ploegen,
ek net troch de sinne dy't it wat ôfwitte liet
en ek net troch in tredde helte.
Nee, dit lijen kin taskreaun wurde oan in lawaaimakkerskiste yn de boks bij VR QVC 1.
45  minuten lang moasten de analitisi dit lijen ûndergean
en se diene sa no en dan ek noch in lyts gebed mei de fraach:
kin dat brûzen ek wat sneller of kin dat ding ek út.
Beide gebeden waarden net ferheard wat in leauwen yn hegere machten net grutter makke hat.
Op de fraach oan it lêste Starumse fromminske, dy't sels net mei dat ding op de foto woe, wat de Bunnikside him hiel goed foarstelle kin, hoe't it west hie at se ferlern hiene, wie it antwurd dúdlik: net oars.
De Bunnikside hopet dat se dan in folgjende kear moarns om 9 oere fuotbalje moatte yn Easterein.

1 opmerking:

Unknown zei

Prachtig dat die dames een geluids installatie in elkaar geknutseld hebben, en ook zeker mooi dat ze het lekker naar hun zin hebben ongeacht het resultaat!

Voortaan maar een rustiger plekje opzoeken in plaats van een schietgebedje doen, dat werkt vast beter ;-)