woensdag 6 april 2016

Hichtum

In bysûndere jûn yn Hichtum.
De oanlieidng wie it boek de Treastfûgel fan Hylke Speerstra.

Yn De treastfûgel folget Hylke Speerstra it spoar fan twa famyljes út Hichtum. De iene húshâlding stapt yn 1911 op de boat nei Amearika en kin yn it stienearme Súd-Dakota amper oerlibje. Mar úteinlik wurde se Amerikaan mei de Amerikanen. Foar de oare húshâlding wurdt it in swalkjen tusken arbeiderswenten yn Fryslân en melkstâlen yn Dútslân. De ferhalen fan beide famyljes komme wer byinoar as twa neikommelingen út de tredde generaasje oan it oarlochsfront bedarje: de iene as oerwinner, de oare as ferliezer. Speerstra reizge foar dit ferhaal nei noch libjende tsjûgen yn Amearika en Dútslân, 


Jûn wiene yn Hichtum in stik as 11 neikommelingen fan ien fan dy famyljes,

de Hiemstra, no grutboeren dêr.

It waard in moaie jûn mei skriuwer/ferteller Hylke Speerstra

mei sjonger Adri de Boer,
it korps fan Burchwert,
en bijdragen fan boargemaster Hayo Apotheker,
en in lid fan de Hiemstra's.
En dat allegear ûnderleiding fan Bert Looper fan Tresoar.

Moaie ferhalen, 

om mij hinne hawwe se moai songen
der wiene prachtige ^lde foto's
en it wie goed foar ús Ingelsk
want dat wie it fansels foar it grutste part

Ynkoarten de Treastfûgel lêze 

want dit is in ferhaal hjer...

Geen opmerkingen: