zaterdag 30 april 2016

In teepûdsje

Al jierren dogge wij ús bêst 
om ôffal te skieden:
in kompostbak, papier, blik (koarte tiid), glês
in grienkontainer en ien foar de rest.......

jierren lyn makken wij ek wolris in grapke
oer in theepûdsje
en hoe't je dat as ôffal skiede moasten

it papierke moast yn de âldpapierkontainer
it pûdsje mocht yn de kompostbak
it nytsje moast wachtsje op de âldizerman
en it toutsje koe yn de restkontainer....

de restkontainer,
dêr giet it no oer yn ús gemeente;
dêr meie je noch wol wat ynsmite
mar oh wee, at je der iets ynsmite
wat ek yn ien fan de oaren kin.

sa as in oerbleaune ierpel,
en twa oerbleaune woartels,
dy't wij gewoanwei yn in plastikbakje dogge
tagelyk mei de lêste sju
dy''t faak genôch opwaarme is,
en no wol fuort kin.
hup, de hiele handel yn de restkontainer

Mar dat is no oer .....

ûnderyn de kontainer smite jout ek neat
want de "afvaladviseur" leit op de loer.

sa seagen wij dizze wike bij ús op de buert
giele printen hingjen oan de kontainer
mei in warskôgjende tekst

de afvaladviseur hat wat kontainers trochnoaske
en it noaske him soms wol: grien.
en it noaske him soms net: giel
en sa sjocht it der dan út
(of net Harry Kronemeijer?)

Wij binne dus warskôge!

Geen opmerkingen: