zaterdag 9 april 2016

Haarlem


Dizze foto seach ik fannewike yn de krante stean
it Haarlem stadion dat ôfbrutsen wurdt.

No haw ik net in hiel soad mei dat stadion, útsein ien herinnering

7 novimber 1971

De tiid dat wij folgers wiene fan sc Hearrenfean
thús en soms út;
sa as dy kear.

ik wit it fan dizze wedstriis noch hiel goed,
it wie net waarm
en wij makken dy Haarlemmers wiis
dat it yn Fryslân dik winter wie
dat in barre tocht wie om hjir hinne te kommen
snie, iis ......

wij hiene in pukkel mei
dat is sa'n legertas
dêryn in akku
mei dêr oan fêst in toeter

it wie in hiel gesjouw

at wij op de knop drukten
dan die er toet...toet...toet

wij koene it sels krekt heare,
at it wat stil wie om ús hinne.
de spilers fan sc Hearrenfean hawwe der neat oan hân
sij ferlearen dan ek mei 2-0

Geen opmerkingen: