dinsdag 29 maart 2016

ZZ top
In wike as fjouwer lyn
krige ik in muzykblêd LustforLife ûnder eagen;
nijsgjirrige ferhalen oer optredens en bands.

ek in priisfraach
"wa stjoert in leuke look-a-like foto op fan....
ZZ-TOP

De winner krijt twa frijkaartsjes
foar in optreden yn de Heineken Music Hall yn Amsterdam
op 27 juny 2016

mei myn omgekearde wintermûtse
myn sinnebril op sterkte
myn burd anno 1975
en mei de eftergrûn de fryske flagge
om de foto der wat útsrpinge te litten

goed slagge dus
dizze foto stie dizze moanne yn it blêd..


Geen opmerkingen: