vrijdag 25 maart 2016

KruifDe almachtige
Hendrik Johannes Cruijff
is ferstoarn op Wite Tongersdei

doe't ik it nijs hearde
tocht ik gelyk oan 
de ferlosser en oan it peaske wykein.

gjin tafal

de datum is ek gjin tafal, sizze guon,
want mei wat keunstich omtyskje mei sifers
kinne je mei de datum 24-3-2016
útkomme op 14.... (24-3-1-6)
sûnt de jierren santich it nije hillige getal

ek gjin tafal is
dat dy 68 wurden is:
6 en 8

It is wat, tocht ik sa krekt
neidat ik it AD troch bleddere ha...
jim tinke toch net
dat ik al dy ferhalen,
al dy mieningen fan bekende Nederlanders
en al dy âlde kij berjochten
trochlês.....?

nee dus, ik sjoch nei de 68 jier
dat is fierstente jong
en dat jildt foar him en ek foar al dy oaren
dy't jong ferstjerre 

Kruif wie in geweldige fuotballer,
in geweldige trainer
in geweldige rûzjemakker
geweldich foar de gehandikaptesport
en in geweldige famyljeman
mei oare wurden
hij wie ge-wel-dich...

Myn herinnering oan Kruif?

Dat is syn namme.
Wierskynlik haw ik yn it ferline
de namme ferkeard lêzen 
en oernommen
want it slagget mij hast nea
om de namme 
yn ien kear goed te typen:
alle kearen begjin ik wol mei de C
en jou ik in ferfolch mei in h......
ferkeard dus.....

Kruif,
ik skriuw it sa't ik it sis,
hat mij wierskynlik ek yn it ferline
fermakke mei geweldige fuotbalaksjes,
geweldige doelpunten
en in geweldich kampioenskip
(fan Feyenoord)
mar ik wit der neat mear fan.
Fuotbalsaken, ik bin it sa wer kwyt,
de emoasjoniele herinnering is der net
bij fuotbalsaken
nea.....
(of it moat al de tiid wêze dat van Brussel trainer wie bij sc Hearrenfean)

Ek net at ik yn myn plakboek fan 1971 
dizze opstelling fyn fan Ajax- NEC
mei Ch.. nee Kruif yn de spits
der hinne west mei Pier Alta,
soan fan de boargemaster hjir
en in grut Ajaxfan
Kruif is foar mij de man fan de taal,
drege saken werombringe ta ienfâldige sinnen.
en dêr hat Joop Visser in moai ferske oermakkeGeen opmerkingen: