zondag 20 maart 2016

Samar in wike yn maart

Wer genôch fariaasje dizze wike., 
Op ien skoalle de Fryske wike ...wat in feest

en op de oare de Olympyske flaggedei.

hearde ik de earste skriezen op Skrok

ies ik it boek Broer thús en net yn de trein

yn de byb heake ik ôf foardat it haken begong

ferwûndere ik mij oer in moaie sammeling âlde ferpakkingen yn de byb

seach in B-junior fan SDS wol in goeie strafskop nimmen, 

fytse fia it Douwe Tammingapaad nei WPB-scJoure

seach ik dat in Nederlânner gemiddeld 2,79 km per dei fytst 
wylst ik dizze wike wer 30 km per dei helle


Balle ik freed mei net sa folle sukses en 

hiene wij in moaie muzikale jûn mei de Voskovs yn Itens


 ta beslút ferwûndere ik mij noch wat oer in krantekop.

Geen opmerkingen: