donderdag 10 maart 2016

Parkeare


At ik mij wat fermakke ha yn de foarjiersfakânsje?

Ja, seker, at it droech wie, gongen wij der op út..
en dat sil fêst wol in kear as 5 sa west ha...
treurich waar......

wat fytst yn eigen omjouwing
en op in "strieljende"middei hawwe wij efkes rûn.

Us rinlokaasje wie it Griene Stjêr gebiet,
krekt foarbij Ljouwert
at je yn Wommels wenje

Ek dêr wie it wiet en fochtich 
en foaral rêstich en ferlitten


It earste wat ús opfoel wiene de P buordsjes
Wij stiene op P3 

Minsken noch oan ta,
wat binne dêr in parkearterreinen
ik wit net hoe drok it der ornaris is 
mar it is gewoan in griis om te sjen:
safolle natoer opoffere foar auto's...

Is it dêr oars sa drok
dat der safolle parkearplakken nedich binne?
of is dat allinne foar festivals,
fregen wij ús ôf


De rinpaden hawwe dêr Fryske nammen
en ferkearsbuorden binne twakleurichder stie ek noch in auto op P9

en hiel yn de fierte op P1 stiene ek noch in pear...

Wij hawwe ús 7 kilometer fernuvere...

Geen opmerkingen: