vrijdag 4 mei 2012

KNVB en 5 maaie

It fuotbalseizoen duorret fan begjin septimber oant juny. Dêr sitte tal fan fuotballeaze sneonen tusken. Ta fertriet fan sommigen dy't soms krekt yn foarm binne.
Fakânsjes dogge it ritme ek net goed. De KNVB is fan miening dat der dan sa min mooglik fuotballe wurdt. Der moat ek rekken holden wurde ynhelsneonen.
Der moat soarge wurde om reedlik op tiid dien te wêzen want it keatsen begjint wer en gemeentes wolle de fjilden rêst jaan.
Nettsjinsteande boppesteande arguminten is it ûnbegryplik dat de KNVB op 5 maaie in hast folslein programma hat. It docht gjin rjocht oan it Befrijiingsfestifal sa't dat al jierren in grut sukses is yn Ljouwert.
In donkergiele kaart foar de KNVB.

De Staat spilet sneontejûn op it haadpoadium yn Ljouwert.

Geen opmerkingen: