zaterdag 12 mei 2012

3800, 180, 42

Wat besielt in minske om 3800 meter   te swimmen (fan Wommels nei Spyktille), 180 kilometer te fytsen (11 stêdentocht op de fyts oan Aldemardum ta) en 42 kilometer te draven (de Slachte ). Op ien dei wol te ferstean.  It sil de útdaging wêze moatte!
Dit wykein is de triatlon fan l’ Ampolla oan de eastkust fan Spanje. Ien fan de dielnimmers is ús soan Tsjeard. Tegearre mei syn freondinne Berber en syn triatlonfyts  is hij freed nei Barcelona flein en is sneon de hiele dei dwaande west om dit bij in temperatuur fan sa’n 30 graden te folbringen.

Tidens de rees waard it thúsfront op de hichte brocht troch twitters fan Berber en fansels gelyk al mei wat foto's .


Bij de start mei de konkurrinsje
Krekt foar de start fan it swimmen
Wij binne tige grutsk op him!!!

.......de folgjende dei de skea efkes opnimme....

Geen opmerkingen: