donderdag 10 februari 2011

Guozzeflecht

It jier 2011 is noch mar krekt oan de gong en ik haw al in frysk boek lêzen. En....dat hat mij goed foldien. "Guozzeflecht" fan Ferdinand de Jong wurdt oankundige as in spannend boek en dêrom stapte ik in kear oer fan Ingelske, Skandinavyske en Amerikaanske skriuwers nei immen yn Boarnburgum.
It kin wêze dat myn spanningsbôge net goed ôfsteld stiet, mar fan echte spanning haw ik neat fernommen. Nee, ik haw genoaten fan it moaie Frysk. It boek liet my wer ris sjen hoe moai ús taal is en hoe 't je mei gewoane wurden dêr in kreas ferhaal oerskriuwe kinne. Mar hjir in dêr in grapke. Oer it ferhaal sels gean ik neat sizzen. Ik fyn it sels nammentlik ferfelend at ik de strekking fan in ferhaal lês wylst ik der noch oan begjinne moat. En at ik wat sis oer de strekking dan giet it ek oer it ferhaal.
En dat ik it net echt spannend fûn, seit mear oer mij as oer it boek.
Ynkoarten mar wer ris in Frysk boek útsykje. It is ek wis en wrychtich goed foar myn eigen taalbehearsking.

Geen opmerkingen: