dinsdag 8 februari 2011

Stimwizer

Jan Waterlander wennet yn de gemeente Littenseradiel. Dêr is neat mis mei. Mei dat wenjen yn ús gemeente. At der neat mis is mei Jan Waterlander dat betwifelje ik. Hij docht yn alle gefallen syn bêst om yn it nijs te kommen. Earst gie hij as PVDA-er de striid oan mei boargemaster Liemburg. Dat ferlear hij gelokkich. Net iens op punten mar mei in echte knock-out. Mar hij kaam wer oerein, skamme him net, mar rjochte wol in partij op mei dy namme: Djipread.
Gelokkich foar him wiene der gau ferkiezing en mocht hij mei in stille ôftocht (ôfgong) dwaan.
Mar at der dan wer earne ferkiezings foar binne dan dûkt syn namme ynienen op. Op de 50plus partij stiet syn namme op nû ien.
En dy Jan Waterlander socht dizze wike gelyk de publisiteit wer op troch te stellen dat de stimwizer net doocht.
It kost mij wat muoite mar ik moat him gelyk jaan.
Dy stimwizer klopt net want ik kom op de 50Plus partij út. Dan moat der goed wat mis wêze mei de stimwizer.
Dêrom slút ik mij oan bij de wurden fan Waterlander dat de stimwizer net doocht en lûk ik mij der neat fan oan.
Ik stim dus FNP, dy't yn tsjinstelling ta mij tsjin de ôffaloven is, dy't net wolle dat der yn alle doarpen boud wurdt, wylst ik dat wol in goed plan fyn en dy't foar sâltwinnen binne ûnder de waadsee wylst ik dêr tsjin bin.Oh ja: de Fnp siet wol ticht bij de útkomst sa't ik dy foar eagen hie.

Geen opmerkingen: