vrijdag 4 juni 2010

Fytswaar

Sa moai is it yn de greidhoeke. Wolkom allegear. Wol yn besit... on Twitpic

Wat in prachtich fytswaar. Troch 19 doarpen en ien stêd. Easterein, Reahûs, Snits, Toppenhuzen, Twellegea, Diken, Teroele, Jiskenhuzen, Sint Nyk, Skarsterbrêge, de Jouwer, de Broek, Goingearyp, Terherne, Jirnsum, Raard, Easterwierrum, Wiuwert, Britswert, Itens, Easterein en Wommels.

Fotot is makke op it binnepaad tusken Easterwierrum en Wiuwert. It wie sykjen dêr!!

Geen opmerkingen: