vrijdag 4 juni 2010

Skulptueren

In skultuer is in romtelik byldhouwwurk, wat makke is troch materiaal fuort te heljen. Sa sjogge je winters iisskultueren en simmers sânskultueren. Prachtige bouwwurken wurde der betiden makke. Yn Rotterdam is op dit stuit in hiele bijsûndere útstallingen fan skulptueren dy't mei it minslik lichem te meitsjen hawwe. Sjocht hjir

Yn 2009 wiene der prachtige sânskulptueren op Tessel.

 
Posted by Picasa


 
Posted by Picasa

Geen opmerkingen: