vrijdag 6 november 2009

Reklame

Lit mij no mar ris earlik wêze. De bledsiden fan adfertinsjes fan minsken dy't ferstoarn binne slaan ik nea oer. Ik ha sa wie sa wol wat mei nammen en boppedat je moatte dochs ek wat bij bliuwe. Nijsgjirrich yn adfertinsjes fyn ik ferwizings nei lieten. En dan net de psalmen of gesangen mar de moderne lieten. Lieten dy't wat sizze oer de persoan, oer de ferhâlding dy't men mei elkoar hie en soms oer it werom. Meast knip ik dy út en ik sjoch se sa no en dan troch. Blof, Tom Waits, Bruce Springsteen, Bob Marley, Van Morrison en Gerrit Breteler. Se hawwe allegear wat besongen wat immen rekket. Moai is dat.

Minder moai binne de reklame útingen yn deagean adfertinsjes. Dêr stoar ik mij allemachtich oan. Efkes reklame meitsje oer de dea hinne.
Sa as dizze. It mankeart der noch krekt oan dat men in hiele moaie kolleksje begraffenisklean hat. Spesjaal foar dizze gelegenheid.

Geen opmerkingen: