vrijdag 13 november 2009

In brief

Dat minsken noch brieven skriuwe ferbaasd mij. Dizze wike kaam yn it nijs dat Anton Geesink in brief skreaun hat nei Maradona. Dizze eardere goeie fuotballer en hjoeddeiske net serieus te nimmen koach fan Argentinie hie wat rare kreten dien oer de parse. Geesink begrypte dat allegear hiel goed. Wij litte Geesink mar yn de waan dat Maradona de brief iepent, mar wij witte wol better. Anton Geesink hat wol wat mei brieven.

Geen opmerkingen: