vrijdag 13 november 2009

In goeie wike

Kom krekt bij de brievebus wei. In geweldich berjocht fan de Postkoade lotterij. Ja, ik doch mei, allinne fanwege de buorlju. Ik soe it net oansjen kinne dat de hiele buert de priis hat en ik net. Ik hannelje dus krekt sa't it betocht is, dêrom dogge der ek safolle minsken mei. 8731CV is net in gelokkige postkoade oant no ta. Noch net in priis wûn. Nee, ek gjin bakje iis, te heljen bij Murk de slachter. Mar no haw ik it lok oan myn side. Want der stiet yn de brief: "u bent geselecteerd door de centrale computer om kans te maken op 1 van de 500 studioplaatsen".
Neffens it skriuwen in deiarransjemint , mei in lunch en kâns om neist Linda de Mol te eingjen yn de finale. Der sit in "Uitrijkaart Parkeergarage" bij. Wat in bofkont bin ik. Allinne spitich dat ik nea oan geloksspultsjes en shows foar tv meidoch ek al kin ik in miljoen winne. Nee, dit wurdt neat. Helaas kin ik jim de kaart net oanbiede, hij is persoanlik. Foardat ik de brief yn de griene kontainer smyt lês ik him noch ien kear troch. Datum fan it feest: 11 desimber 2008. In flaterke sille wij mar sizze.
It oare gelok helle ik dizze wike bij Albert Heijn wei. In sparlampe, oanbean troch dy selde Postkoadelotterij. Neffens it omslach normaal 25 euro, mar nijsgjirriger wie de tekst: besparret op syn meast 425 euro yn 20 jier. Dat is pas in finansjeel foardiel. Ik haw him der gelyk yndraaid, oansetten en de skeakelaar fuorthelle. Want at ik 75 bin haw ik mar moai 425 euro fetsjinne.
Noch mear gelok dizze wike: gjin meksikaanse griep, mar twa kear it reinpak oanhân, de partij wûn op training en ik hoechde mar ien kear nei de doar bij sint marten.

Geen opmerkingen: