dinsdag 7 oktober 2008

Folksliet

Dit wykein wiene wij bij it Celtic Folkfestifal yn Ljouwert. In geweldige sfear dy't makke waard troch jong en âld. Mei Wout Zijlstra as sprekmaster giet it altyd in nasjonalistyske kant op. Hearlik, syn promoasje foar it Frysk, wylst hij yn in skotse rok en it swurd fan Grutte Pier op it podium stiet te fertellen dat it Fean fan Ajax wûn hat.
In Skotse groep, in Ierske groep en fansels Skrum. Wij hawwe minstens twa kear út folle boarst it Fryske folksliet meisongen.
Neffens mij koene se it yn it Fean heare, wêr't op dat momint 25000 minsken diene of songen se it liet.
De Skotse groep Beggars Row song ûnder oaren Flowers of Skotland.
Dit is in liet fan de Corries, yn de jierren 70 80 in ferneamde Skotse groep. Sij hiene nea tinke wat er letter mei harren liet barde.


Want no is it in liet dat stiet foar striid en wurdt altyd songen út folle boarst.


En wa't de tekst lêze wol, moat dit filmke sjen.

Geen opmerkingen: