zondag 12 oktober 2008

20 jier jong

Skreau ik earder noch dat ik muoite ha mei de oprop fan de KNVB om in minút stil te wêzen foar in bestjoerder dy't stoarn is en dy't ik nea kind ha, sa soe ik no wol in oere stil wêze wolle foar in oertinking fanwege it ferstjerren fan Frank Voshol. Net dat ik him koe mar....
In jonge dy't folop yn it libben stie, in jonge dy't sosjaal belutsen wie bij in protte dingen en in jonge dêr't elkenien fan hold. En boppedat noch mar 20 jier. Falt der dea hinne op it fuotbalfjild yn Boalsert.
It klinkt miskien wol raar, mar wat je jouwe krije je ek werom. Syn Boalserter fuotbaljende maten makken in gedicht dat wat mij oangiet yn oanmerking komt foar de Nobelpriis foar de literatuur.
Sa folle gefoel yn in gedicht lizze, wêrbij elk wurd in betsjutting hat, dit is echt super.

Geen opmerkingen: