dinsdag 30 september 2008

You Tube

Hast alle dagen sis ik wol in kear lûdop: ynternet en you tube wat soene wij moatte sûnder dy dingen. Alles kine je fine en wer belibje. En dat lêste dat is leuk, at je âlder wurde, kin ik jim sizze.
Sa seach ik de namme fan John Mayall stean, omdat hij optreed yn Ljouwert. John Mayall. Dat wie dy bluesman ût de jiereen 70 en 80. Dat wie de muzyk dy't ik wol leuk fûn mar de measten net.
Hoe âld soe dy man wêze. Ik sykje op ynternet: Berne yn novimber 1933. Dat betsjut 74jier. 74 jier en dan noch folle sealen lûke yn ferskillende plakken yn Nerderlân en de hiele wrâld.
Op You Tube socht en do kaam ik dit prachtihe blues filmke tsjin. Tribute to Peter Green, de man fan Fleetwoord Mac en de man dy't ek spile mei John Mayall

Geen opmerkingen: