donderdag 23 oktober 2008

Sportlieten

It AD, wêr't ik no wer in pear moanne in abonnemint op ha, hat altyd ferrassende dingen. Koart lyn kombinearden se de muzyk en de sport.
Under de titel "Popparelstjes over surfen en honkbal" stelden se in top 10 op fan lieten dy't wat te meitsjen hiene mei sportbelibbing.
Under oaren, Queen mei We are the Champions, the Beach Boys mei Surfin USA , John Fogerty mei Centerfield, the Nits mei J.O.S. en de Trockener Kecks mei Naar de top.
Mar it moaiste nûmer wie All the way fan Eddy Vedder.

Geen opmerkingen: