maandag 16 augustus 2021

Jorritsma

 


Wij fytsten yn Grins okkerlêsten.

Dêr stean je dan op in tsjerkhôf yn Wierum.

Wierum yn Grins.

5 stiennen op in rige mei 5 Jorritsma's.

Sommigen berne yn Kûbaard.

Dat makket nijsgjirrich.

Thús marris útsykje.

Op in reinige jûn lykas juster

Werom nei 1884, doe trouden Sytze Jorritsma en Mettje PalsmaSij krigen 7 bern, tusken 1885 en 1896


Heit wie earst keapman en letter boer yn/bij Kûbaard"

It hat er in soad fan dat sy "emigrearden"......

nei Grinslân.
Heit en mem stoaren yn 1925 en 1927 

en lizze yn Wierum Grins


De foto fan de 5 stiennen

is fan 5 bern, allegear stoarn yn dy Grinzer omjouwing

1 is jong stoarn

en 1 kin ik noch net efterhelje.
2 opmerkingen:

Wybren zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Wybren zei

Wat in nijsgjirrich stikje Aant! En in prachtich plakje dêr te Wierum (boppe de grûn). Freonlike groetnis + tank fan ek in emigrant :-) Oant sjen! Wybren Jorritsma