vrijdag 6 augustus 2021

Graft nei Den Oever

 



At je fan te foaren witte 
dat de boat Enkhuzen - Starum fol is
dan fyts je net earst nei Enkhuzen ta

Mar ja, wit alles mar ris fan te foaren

In hearlike hurde wyn yn de rêch 
brocht ús rom op tiid yn Enkhuzen.

Rom op tiid foar de boat.

De teloarstelling op myn gesicht dy't ik net ferberge koe
doe't de man sei dat de boat fol wie
fiel ik no noch.

Sjit, sjit, sjit

5 oeren wachtsje of.....
nei de Ofslútdyk fytse
42 kilometer en oant Medenblik skeef tsjin dyselde hurde wyn yn?

Wij kieze foar it lêste.
Dikke buien meitsje it der net leuker op
Skûlje, fytse, skûlje, fytse.

Wij fytse der tsjinoan om de 15.30 bus te heljen
dy't ús fan Den Oever nei Koarnwertersân bringe moat.

Wij komme in minút tekoart...
Wij sjogge de bus krekt fuortriden.

Ien minút te lang skûle dus

Dan mar mei de fyts efter op de auto de dyk oer.,
hoege wij dy lêste 20 nei Wommels ek net mear te fytsen.

85 kilometer op in dei is ek mear as genôch....




Geen opmerkingen: