zaterdag 14 augustus 2021

Freule

 It is lang lyn dat ik genoaten ha fan it keatsen

Twa partijen dy't oanjouwe dat keatsen wol moai wêze kin

De jonges fan Tsjom, Jellum Bears en Boalsert binne hjir ferantwurdlik foar

De heale finale en finale op de Freuelpartij.

Twa partijen mei wikseljende kânsen foar beide

Dramatyk en wille leit ticht bijelkoar

In bal krekt yn , krekt kwea, krekt út.

It makket de hiele dei goed.

It is wat stil op de tribunes en banken

It is wat sfearloas

Mar dat feroaret bij dizze twa partijen

Tsjom giet mei de Filla van de Freule nei hûs.

De beste keatser wint.

Nei ôfrin it útlitten sfear

Der wurdt neipraten oer it keatsen

dat krije je troch sokke partijen.

Der is muzyk, der is in fette hap, der is bier

It is gesellich binnen de bubbel

Ek dêr bûten is genôch folk

om der in feessie fan te meitsjen.


Oh ja, 

Wommels die ek mei.
Geen opmerkingen: