maandag 9 augustus 2021

it hillige fjoer

 Miskien mist bij mij wol dat hillige fjoer

foar de Freulepartij.

At ik al dy doarpsgenoaten sjoch

dy't al dagen lang oan it opbouwen binne

dan giet der bij mij noch net in flamke brânen.

"It liket wol in festing"

seit in âldere frou dy't besiket it paad te finen 

tusken keatsfjild en fuotbalfjild.

Swarte stekken, twa meter heech 

om it lege fuotbalfjild hinne.

Dy freule hie it sa moai betocht begjin foarige iuw,

in jongespartij om de jeugd oan it keatsen te krijen of te hâlden.

Dat slagget al hiel lang,

mar de priis fan ynspanning 

om it dit jier mei publyk foarelkoar te krijen is wol hiel grut.

Wat soe Freule Clara sizze at se woansdei lâns komme soe?

"Freeslik, at it sa moat kinne jim der better mei ophâlde"

of 

"petsje ôf foar dizee organisaasje"

Ik hoop mar it lêste

Geen opmerkingen: