vrijdag 9 juli 2021

In rûntsje om Grins hinneDe stêd Grins, dêr wolle wij om hinne fytse.

Dat is de útdaging tongersdei.

Auto yn Gryptsjerk 

en lâns it van Starkenborgkanaal de earste kilometers

Bij Gaarkeuken


Lâns Briltil, 

troch Zuidhorn, 


lâns it Aduarder Voorwerk, 

er de Wierumerskou 


en lâns de Wierdebegraafplaats bij Wierum, 

in snufke stêd Grins,


troch Zuidwolde, lâns Kardinge, oer Noorddijk, 

oer Meerdijk, Klein Harkstede, Engelbert, 

Waterhuizen, Haren,

om it Paterwoldsemeer hinne, troch Hoogkerk


oer de Poffert

troch Oostwold

troch Enumatil


lâns Faan

troch Niekerk

lâns Gaarkeuken

werom nei Gryptsjerk,


It wiene 86 moaie kilometers

oer goeie fytspaden en dykjes, 

mei in soad ôfwikseling 

en troch leuke doarpkes

Wij hiene sa'n 50 nûmers

fan it knooppuntennetwurk nedich

Geen opmerkingen: