maandag 19 juli 2021

Heech gers

 


At wij ûnderweis binne
yn in ûnbekende omjouwing
dan is it ferfelend dat de ANWB poddestuollen net te lêzen binne
fanwege it hege gers.

Dus at ik dat yn eigen omjouwing sjoch
pak ik thús de haachskjirre
en los ik it op.
Freed mei Samme efkes bij de Warntille
oan it knippen west


Geen opmerkingen: