vrijdag 30 juli 2021

Hoofddorp - Schoonhoven

 


Us reis begong yn Wommels

mar it fytsen begong yn Hoofddorp.

At je de Ofslútdyk net oer fytse meie

dan kinne je krekt sa goed in eintsje fierder meiride (mei Tsjeard)


Hoofddorp dus,

dêr't de fleantugen wer yn grutte getal oerfleagen

Lâns it wetter oer Alphen, Boskoop, Gouda

nei Schoonhoven
In kamping oan de Lek.

It hege wetter wie al west 

dus mochten wij kampeare bij it wetter

In moaie kamping en Schoonhoven is in prachtich stedtsje


Geen opmerkingen: