woensdag 3 juni 2020

Stake en demonstreare

Wol faker haw ik oanjûn
dat ik net folle ha moat fan demonstrearje en stake.
Miskien bin ik wol in rjochtse bol.
It kin hûndert kear yn de grûnwet stean
dêrtroch hoecht it noch net goed te wêzen.
Seker yn dizze tiid net.

Sjoch no ris nei it dilemma fan Femke Halsema.
boargemasterke fan ús húskeamer, sa't se sels miend dat it is.
Sij stie, sei se sels, foar in duvelsk dilemma:
Demonstreare is in rjocht
en 1,5 meter ôfstân hâlde is hjoeddedei in plicht.

In demonstraasje tsjin plysjegeweld útelkoar slaan
wie gjin opsje
en de kâns dat men frijwillich útelkoar gean soe, 
wie nulkommanul,
want it folk dat demonstrearret hat meast lak oan rigels.
Ik tink dat er lju binne 
dy't er harren berop fan makke ha om te demonstrearjen,
omdat se te dom binne foar echt wurk
of te beroerd binne om te wurkjen

Halsema kin it nea goed dwaan.
It is har lot dat de heale wrâld gelyk oer har hinne falt.
In grienlinks politikus en it frou wêzen sit har tsjin.

Ik bin bliid dat op woansdei de nuanse weromkomt
en dat har tûkelteammen wat mear fan mear kanten besjoen wurdt.

De boargemaster fan Rotterdam falt har earst ôf
en is yn de oertsjoeging dat hij it op woansdei better oanpakke sil
Nee dus, 
Hij moat geweld brûke en ek dat is net goed.

At koroana bestriede sa wichtich is,
dan moat demonstraasjes ferbean wurde,
want fan demonstranten kinne je net ferwachtsje
dat se harren ferstân brûke en oardel meter ôfstân hâlde.
 

Geen opmerkingen: