vrijdag 5 juni 2020

Dy DenenEin febrewaris wiene wij yn Utert
om ús fakânsjebestimming te bepalen.
De fytsfakânsjebeurs is in plak wêr't fan alles oanbean
en útlein wurdt.

Wij rekken entoesjast oer de Baltic Sea Cycle Route
800 kilometer yn Denemarken,
in lân dêr't wij ien kear de westkust fytst hawwe.

Wij wiene der wol út,
it wurdt Denemarken
en it fromminske fertroude ús it route boekje wol ta.

In wike letter komt koroana op jim en op ús paad.
Wij folgje de tastân yn Nederlân en..... Denemarken.
Denemarken docht it goed yn de striid tsjin koroana
neffens de berjochten
en wij binne hoapfol dat wij yn juny
of op syn lêst begjin july 
op fytsfakânsje kinne nei Denemarken

Teloarstelling is der op woansdei 3 juny
at wij heare en sjogge
dat ús lân fan fakânsjebestimming oant 31 augustus
de grins ticht hâldt foar Nederlanners
en ik mei oannimme ek foar Friezen.

GRRRRRR

Geen opmerkingen: