maandag 15 juni 2020

MûlekapkesWij binne hjoed op reis gien.
In fytsfakânsje yn Nederlân.
Dat kin omdat it sanitêr wer iepen is.
Alles wer ynpakt.
In listje fan eardere jierren der bij.
Ien oanfulling: mûlekapkes
10 stiks, 1 foar Jellie, 1 foar mij
en 8 foar it brekken dus.

Wij hawwe se nedich
dat wit ik no al,
op de fearpont van Ymuiden nei Velsen
of yn Amsterdam efter it sintraal stasjon.

Gelokkich nimme se net folle romte yn
en binne se licht.

Geen opmerkingen: