maandag 11 mei 2020

Optellen en aftrekken


Jelske fan 8 komt in moarn bij mij sitten
yn de rêst fan it kantoar
Húswurk meitsje
yn dizze koroanatiid.

Se lit mij sjen wat se dwaan moat
en se ferbaasd mij
oer wat se allegear al net wit fan rekkenjen.

Ik seach ik wol in nij begryp stean yn har boek.
Wij hiene it altyd oer optellen en aftrekken
mar it is mij wol dúdlik dat dat lêste yn dizze tiid net mear kin

dus hawwe sij it no oer "erafsommen"
Geen opmerkingen: