zaterdag 16 mei 2020

Nochris 1927

1927, hast 100 jier lyn
doe wie eletrisiteit noch net sa fanselssprekkend
at ik dy adfertinsje sjoch.

Foar it smoken dêrnjonken
wie in grut ferskaat oan merken
De brân yn de piip
wie hiel gewoan

Der stiet noch krekt net bij
dat it sûn foar lea en longen is.......


Geen opmerkingen: