zondag 24 mei 2020

Het vierde gesticht

Feanhuzen, yn Drinte,
krekt oer de grins bij Haulerwyk
is bekend om syn finzenissen.
Wij sliepten in pear nachten yn in húske
 bij it museum dêr, want dat is der ek.

Feanhuzen hat lykwols in rike histoarje mei "gestichten".
Yn 1823 begong de Maatschappij van Weldadigheid 
mei de opfang en heropfieding fan
earme gesinnen, weduwen, wezen en bidlers.

Der wiene trije gestichten
fan 1200 minsken sa ûngefear.

It twadde gesticht is der noch,
dat is no in museum

Gesticht ien en twa binne der net mear
mar der is noch wol in fjirde gesticht:
it begraafplak fan Feanhuzen
sa'n kilometer búten it doarp,
wêr't no sa'n 16.000 minsken lizze

Dêr seagen wij efkes.

Stel je foar dat Herfoarmen en Katoliken bijelkoar lizze
Geen opmerkingen: