maandag 29 juli 2019

It wie in moaie snein

In moaie dei juster. 
Mei twa mantsjes op de fyts nei Camping de Finne yn Reahûs foar in ysko. 


De prachtige wetterbaan en de trampoline foelen krekt as de ijsko ek goed yn de smaak. 

Om 1 oere op fyts nei Ljouwert foar ien fan de Prinsentuinconcerten Leeuwarden. Blues fan Richville en de Stevie Ray Vaughan Undercover. It is in tige ûntspannen muzykbarren, wêr't it in kommen en gean is fan minsken mei kleden om op te sitten, kuolboksen mei "6 yn in pakje" en oare snobberij. Ik haw myn superlichte kampearstuol mei en jou mij krekt as hûnderten oaren noflik del oan de râne fan de fiver. 

De muzyk is neat mis mei, de lêste band is sels top. De ijskoleppel en de bierpomp hawwe it drok en fan it fêste kâldwetterpunt yn de Prinsentún wurdt in soad gebrûk makke. 

De tajefte duorret twa nûmers en langer hie net goed west want dan hie de swiere bui in rap en ferfelend ein makke oan dit barren. No fang ik him krekt bûten it sintrum op wylst ik skûlje bij de nije parkeargaraazje tichtbij it WTC. Wat in wetter yn koarte tiid. 

Bij it Holt yn Deinum noch efkes gesellich sitten mei twa ús bekende fytstoeristen út Frjentsjer en at it dan echt droech is en de wyn is draaid, giet it fierder (wer yn 'e wyn fansels ), op hûs oan. 

Oan de ein fan de jûn de F! noch efkes sjoen yn werhelling. Reinwetter, je kinne der net sûnder, docht ek no wer bliken. In moaie dei.

Geen opmerkingen: