dinsdag 23 juli 2019

Efkes baljeDy Jelske, ús âldste pake-en beppesizzer,
7 jier is se al
en se kin prachtich tekenje.
It bewiis sjoch ik alle dagen at ik it doarp yn fyts.
Bij de skoalle stiet in boerd
mei in prachtige tekening fan har.
Kreatyf, fleurich en kleurryk.

Sneon hie ik myn jierdei
en Jelske hat har bêst dien
om der wat moais fan te meitsjen.

Dat is tige slagge:
de fuotbaljende pake sjocht er op de tekening
folle sportiver en flugger út as yn it echt it gefal is.

Geen opmerkingen: