maandag 8 juli 2019

Frysman

Us soan Tsjeard is ien fan organisatoren fan de Frysman,
it triatlon evenemint bij it Reaklif.
Dit jier foar de 5de kear en wij binne altyd helden helpers.
Sa wurde de frijwilligers neamd (totaal sa'n 150)
dy't der foar soargje dat de atleten goed presteare kinne.

It is in grutte prestaaasje om de finish te heljen,
fyn ik.
3,8 km swimme yn in wyld Iselmar
180 km fytse mei in hurde wyn
42 km drave op heuveleftich parkoers

Sport is emoasje
en bij de triatleten hielendal.
Nei de swiere ynspanning
en de wurden: Do bist in Frysman
komme bij in soad de emoasjes los.

Bij de iene, dy't mei in tumor yn de holle draaft
bij de oar, dy't twa dagen earder syn heit ferlern hat
bij wer in oar dy't sa graach dit in kear dwaan woe

Deawurch mar grutsk op harren sels.

Wat in boeiende sport om te sjen
wat in moai evenemint om bij te wêzen en te helpen.

Trije dagen Warns (Reaklif)
it wie wer prachtichDe beste noorderling giet altyd mei it swurd nei hûs. Yn dit gefal Tiedo Tinga út Boalsert


Geen opmerkingen: