dinsdag 6 juni 2017

Op in moaie pinksterdei.....

Op in moaie pinksterdei.....
in prachtich liet fan Leen Jongewaard

Op in moaie earste pinksterdei
betocht ik ynienen
om der in bysûndere twadde pinksterdei fan te meitsjen
troch de 11 stêdentocht te fytsen

want, de hiele húshâlding stie oan de start
Tsjeard regele sneintejûn
noch in kaart foar groep 4

Mei dochter Hildau en mei Jellie
al betiid oan de start
wylst dochter Anne letter fuortgie
en soan Tsjeard (mei Berber) al earder fuort wiene

gjin geastlike tarieding
mar wol mei fertrouen
want dit jier al 4500 km yn de fuotten.
langste tocht op ien dei wie de 140 km
rûn it Iselmar

It is goed gien,
in soad kopwurk dien
om de beide froulju
wat út de wyn te hâlden.
Hildau hie te min fytst
op ien dei heechstens 30
en sij fûn it nei 140 km wol goed.
In prima prestaasje!
In praktysk  (wij wiene doe yn Wommels)
en ferstannich beslút,
want der kaam noch in pittich stik oan.

Jellie en ek ha it fierders
reedlik maklik útfytst
foar Jellie de 20ste kear
en ik....
ik wie neffens de rigels in debutant
want al 20 jier net meidien

Oer de organisaasje neat oars as lof,
wat koene wij moai trochfytse de hiele dei
mei safolle fertroude ferkearsregelaars
en fan myn eardere argewaasje oer
lange wachttiden bij stimpelposten en brêgen
oer  agressive,
heu razende,
asosjale ôffsnijende reesfytsers
hie ik no gjin lêst
Op in inkeling nei
wie it noflik fytsfolk

wat wiene dy bierkes lekker yn de tinte....


Op it Reaklif efkes poseare 

oer de finish mei Jellie


Taheakke:
Nei dizze dei koe ik wer 21 doarpen ôfstrepe op de list Alle Fryske Doarpen Fyts Tocht 2017.
Noch 168 te gean...... fan de 417

Geen opmerkingen: