donderdag 1 juni 2017

Nû 13


Oan it trekpaad lâns de Boalserterfeart 
pronkje in oantal kilometerpealtsjes
út de tiid
at der noch echt fearn waard mei trekskûten.

Pieter Kamstra fan Wommels
is de hoeder fan dit erfguod.
hij hat se opkreaze,
oanelkoar plakt
en  pealtsjes der omhinne setten
om se te beskermjen 
tsjin wat al te entûsjaste meanersde prachtige bermen binne no wer keal 
en de pealtsjes steane noch

sels nûmer 13
hat ek dizze meanderij wer oerlibbe
tanksij de pealtsjes en Pieter Kamstra


Geen opmerkingen: