maandag 26 december 2016

Rinne yn Harns

De ôfrûne wiken drok dwaande west mei Fryske Hannen,
in projekt fan Tresoar
wêrbij teksten fan dia's digitalisearre wurde.

Tafallich of net:
ik krige in soad foto's út Harns ûnder eagen

myn nijsgjirrichheid 
nei bepaalde strjitten wie wekt
dus op twadde krystdei
in frisse noas helje  yn Harns


Net allinne bij de seedyk mar ek yn stêd om rûn

en dan rinne je meast ek bij it wetter lâns

De lytsere boaten lizze opé wâl en hjitte"wol hiel faak Öuwe Seun

bedriuwen brûke sa as oeral foaral Ingelske teksten....strong in sweets

it kanaal fan in oare side as wêr't wij gewaonwei lâns fytse

Tige bekend is de strjitte Zoutsloot....in nijsgjirrige folsbuert mei foar de kryst
allegear kreamkes wêr't no allegear auto's stean.

gjin tún mar wol oearel in bankje foar hús

bij de haven is it altyd drok

seker at de fearboat nei Skylge krekt foar fearn is

nei 7784 stappen, 10 foto's, wêrfan ien mislearre troch de hurde wyn,
sochten wij de lijte fan de auto wer op

Geen opmerkingen: