maandag 12 december 2016

Fan 1984 oant 2010

Op Amelân wie yn 1854 in Doapsgezinde Gemeente
mar dat wie fêst net elkenien nei de sin

yn 1857 ûndernimme de ferûntrêsten stappen
sij rjochtsje op
de Afdeling Vereniging tot Heil fes Volks Hollum

it is 1866
9 jier letter
de namme befalt net,
is te lang of dekt de lading net
wa sil it sizze.

nei in priisfraach yn de goeigemeente
komt er in nije namme:
Christelijk Afgescheiden Gemeente Hollum

1869
in nei ynsicht
wer in oare namme
neat "afgescheiden"
wij binne gewoan Christelijk Gereformeerd

Yn 1892 is de folgjende generaasje oan bar,
om wer in nije namme te betinken.
hij is noch te lang
en wer in oare lading:
Gereformeerde kerk

De Doopsgezinden fan Amelân,
dy sûnder gerifformeerade ynslach,
gongen ek útelkoar.
Trije doarpen krije harren eigen gemeente,
en dan is it 1882

110 jier hâlde dy it fol,
om finansjele redenen
sykje se harren heil wer bijelkoar
en is der wer gewoan ien
Doopsgezinde gemeente van Ameland

dan is it 2010
de doapsgesinden en gerifformeerden fine elkoar wer,
ek om finansjele redenen ?
en sij begjinne mei
De Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Amelân

Moai yn byld broch yn ien fan de tsjerken op Amelân....

Geen opmerkingen: